Kraków City Park czyli przyszłość Zakrzówka

| |
  
Kraków City Park to bezprecedensowa w skali Krakowa inwestycja planowana na Zakrzówku przez portugalską spółkę Gerium. Projekt obejmuje przekształcenie obszaru 100ha o charakterystyce ekologicznej i miejskiej w jedną z najbardziej wyjątkowych dzielnic rekreacyjno - mieszkaniowych Krakowa. Do końca 2009 roku planowane jest uporządkowanie terenu wokół zalewu i przekształcenie go w park miejski. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie parku powstanie kompleks mieszkaniowy o wysokim standardzie.
 
Zakrzówek
 
Kraków City Park jest kompleksowym projektem, który zakłada stworzenie na terenie krakowskiego Zakrzówka parku miejskiego oraz zespołu budynków mieszkaniowych. Poprzez uporządkowanie i uzupełnienie rozległych terenów zielonych Zakrzówka w wysokiej jakości elementy infrastruktury parkowej, inwestor Gerium Polska Development Sp. z o.o. pragnie zapewnić mieszkańcom Krakowa miejsce atrakcyjne sportowo i wypoczynkowo, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie stworzyć wyjątkowe nieruchomości.
 
Projekt Kraków City Park zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom. Teren włączony jest w rejon akwenów wodnych i znajduje się w odległości 2,9 km od Rynku Głównego w Krakowie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa teren Zakrzówka został podzielony na dwa obszary. Pierwszy z nich stanowi tereny zieleni publicznej i leśnej, drugi ma przeznaczenie pod zabudowę o charakterze miejskim: mieszkaniowo-usługowym, usług publicznych i komercyjnych. Projekt Kraków City Park opiera się więc na realizacji dwóch integralnych elementów: parku miejskiego oraz kompleksu mieszkaniowego o wysokim standardzie.
 
Kraków City Park - park miejski:
 • Obszar A – +/- 50ha bogatego ekologicznie obszaru leśnego, który zostanie w najwyższym możliwym stopniu zachowany. Stopień ingerencji na tym terenie sprowadzać się będzie jedynie do dokonania gruntownego uporządkowania, poprawy dostępności, określenia ścieżek dla pieszych oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 • Obszar B – +/- 30ha, określony jako „aktywny obszar”, będzie terenem przejściowym pomiędzy przyszłym obszarem miejskim, a obszarem leśnym występującym w obszarze A. W strefie „aktywnej” poza pracami utrzymania czystości i udoskonalenia, projektowany jest zespół powszechnie dostępnych obiektów rekreacyjnych.
Kraków City Park – kompleks mieszkaniowy
 • Obszar C – strefa miejska o powierzchni +/- 20ha o podstawowym charakterze mieszkalnym; niskiej gęstości zamieszkania i wysokości budynków nieprzekraczającej 4 pięter, ulokowana na rozległych obszarach zielonych.
Zakrzówek jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym obszarów Krakowa i leży w strefie Parku Bielańsko-Tynieckiego. Tereny te od lat stanowią rezerwę pod funkcje rekreacyjne, nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale także całego miasta. Niestety, ze względu na brak zainteresowania inwestorów zakupem całego terenu oraz brak środków budżetowych Gminy i fakt, że część Zakrzówka stanowiła własność prywatną, na obszarze tym następowała stopniowa degradacja, a także zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na urwiste brzegi zbiornika wodnego i brak stałego dozoru.
 
Na początku 2006 roku firma Gerium Polska Development Sp. z o.o., należąca do portugalskiej grupy Gerium Promoção e Construção Imobiliária S.A, rozpoczęła skupywanie ziem na Zakrzówku. Trwający blisko dwa lata proces skupowania terenu rozwiązał problem niejasnej tożsamości prawnej obszaru i pozwolił na stworzenie projektu Kraków City Park, który umożliwi uczynienie z Zakrzówka użytecznej i harmonijnie wpisanej w krajobraz kulturowo-przyrodniczy Krakowa przestrzeni. Firma Gerium Polska Development Sp. z o.o. pozyskała przeważającą część działek okalających duży basen akwenu wodnego oraz znajdujących się po drugiej stronie ulicy Wyłom. Reszta ziem pozostaje w posiadaniu Miasta Kraków i innych właścicieli.
 
Na początku 2007 roku Gerium Polska Development Sp. z o.o. podpisała z Miastem Kraków list intencyjny o zamianie gruntów. Na mocy tego porozumienia planowano, iż spółka przekaże Miastu nabyte grunty o przeznaczeniu parkowym i rekreacyjnym (łączna powierzchnia ok. 278 487 m²), zaś Miasto przekaże spółce posiadane przez siebie grunty o przewidywanym przeznaczeniu budowlanym i mieszkaniowym (łącznia powierzchnia ok. 74 676 m²). Firma Gerium Polska Developement Sp. z o.o. zobowiązała się dodatkowo do zainwestowania w planowaną infrastrukturę parkową pokaźnego budżetu, z zastrzeżeniem, iż ostateczna wysokość tej sumy będzie odpowiadać proporcji powierzchni nieruchomości przekazanych w drodze zamiany. W chwili zakończenia rewitalizacji obszaru parkowego teren ten zostanie przekazany Miastu Kraków.
 
Dla zabezpieczenia wykonania umowy Gerium Polska Development Sp. z o.o. zobowiązuje się przedstawić na dzień zawarcia porozumienia o zamianie nieruchomości, stosowną gwarancję bankową lub inne satysfakcjonujące zabezpieczenie finansowe.
 
Według przyjętego przez inwestora harmonogramu (zakładającego pierwotnie gotowość rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w kwietniu 2007), w momencie uchwalenia przez Miasto miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz przyjęcia planu inwestycji, firma Gerium Polska Development Sp. z o.o. gotowa jest przystąpić do prac nad projektem Kraków City Park.
 
Zgodnie z szacunkowymi wartościami planowanej wymiany ziem, inwestor zobowiązuje się przeznaczyć budżet na zapewnienie infrastruktury parku miejskiego. Założenia infrastruktury, które zostały zdefiniowane przez Władze Miasta i pozwolą na kontynuację sportowej i rekreacyjnej tradycji Zakrzówka, obejmują wybrane elementy spośród poniższych:
 1. Amfiteatr: letni amfiteatr przeznaczony do goszczenia spektakli plenerowych
  i koncertów wzbogaci ofertę rekreacyjną parku i z pewnością stanie się dużą atrakcją dla jego użytkowników.
 2. Most „Zakrzówek”: oba brzegi zalewu zostaną połączone kładką. W tej chwili, aby dostać
  się na drugą stronę akwenu, należy obejść go dookoła. Po oddaniu parku do użytku atrakcyjne elementy będą znajdowały się na obu brzegach zbiornika. Znajdujący się nad przesmykiem łączącym dwa akweny Zalewu most ułatwi użytkownikom parku korzystanie ze wszystkich jego atrakcji.
 3. Baseny: zalew na Zakrzówku od lat służy okolicznym mieszkańcom za kąpielisko.
  W tej chwili teren nie jest jednak strzeżony przez ratowników, brakuje także podstawowej infrastruktury kąpieliskowej, takiej jak oznaczenia kąpieliska, przebieralnie, toalety itp. Oznaczone i bezpieczne kąpielisko będzie istotnym elementem parku.
 4. Klub nurkowy: jedną z największych atrakcji Zakrzówka jest amatorska baza nurkowa i zatopione „skarby” znajdujące się na dnie zalewu. Po oddaniu parku do użytku miłośnicy nurkowania nadal będą mogli zwiedzać dno akwenu, korzystając jednak z w pełni profesjonalnej infrastruktury szkoły nurkowej.
 5. Infrastruktura wspinaczkowa: znajdujące się na Zakrzówku skałki są dla krakowian bardzo popularnym miejscem czynnej rekreacji. Swoje umiejętności trenuje tam kolejne już pokolenie miłośników sportów górskich. Gerium Polska Development Sp. z o.o. przewiduje renowację
  i dodatkowe zabezpieczenia istniejącej infrastruktury wspinaczkowej.
Na pozostałym terenie, po drugiej stronie ulicy Wyłom, Gerium Polska Development Sp. z o.o. planuje realizację wyjątkowego kompleksu mieszkaniowego. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na zabudowę do 4 kondygnacji w strefie otuliny Jurajskiego Parku Krajobrazowego, powstanie unikalne w skali Krakowa osiedle apartamentów. Zgodnie z przyjętym przez inwestora mottem Czas, Przestrzeń i Cisza realizacja obejmie budynki mieszkalne o wysokim standardzie i najwyższej jakości wykonania oraz kompleksową infrastrukturę zieleni. Wyjątkowe dla tego miejsca będzie zachowanie dużych przestrzeni między budynkami, otwartych terenów spacerowych, zgodnych z południowym stylem architektury i utworzenie jak największej przestrzeni publicznej o charakterze ogrodowo-parkowym.
 
Kompleks mieszkaniowy Kraków City Park obejmuje powstanie budynków złożonych z maksymalnie czterech kondygnacji, z licznymi zielonymi tarasami na każdym piętrze. Powierzchnia mieszkań będzie wahać się od 45 do 250 m2, z przewagą dużych, dwupokoleniowych apartamentów.
 
W związku z powstaniem parku miejskiego i osiedla mieszkaniowego Kraków City Park, inwestor planuje przeznaczyć też środki na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Przewidywany pod zabudowę teren wymagać będzie właściwej obsługi komunikacyjnej, mogącej przejąć obciążenia drogowe bez pogorszenia warunków ruchu w istniejącym na zabudowanym obszarze oraz eliminacji zagrożeń dla warunków życia społeczności lokalnej, wynikających ze wzrostu natężenia ruchu w całym zasiedlonym w tym rejonie obszarze miasta. W tym celu inwestor proponuje rozwiązanie wykluczające możliwość powstania powyższych zagrożeń poprzez:
 1. poprowadzenie drogi pomiędzy ulicami Zielińskiego i Twardowskiego, do ulicy Wyłom,
 2. połączenie ulic św. Jacka z Pychowicką nową ulicą w kierunku południowym,
 3. ograniczenie ruchu tranzytowego na ulicy Nowa Wyłom (wzdłuż istniejącego ciągu spacerowego zwanego obecnie ulicą Wyłom) dzięki rezygnacji z bezpośredniego powiązania tej ulicy z systemem komunikacji po stronie południowej projektowanego kompleksu zabudowy mieszkaniowej,
 4. eliminację w zaprojektowanym kompleksie mieszkaniowym wewnętrznych ulic, mogących stworzyć warunki ruchu tranzytowego, tzw. „skrótów”.
Gerium Polska Development Sp. z o.o. specjalizuje się w inwestycjach na rynku nieruchomości. Utworzona w Polsce w 2005 roku firma jest częścią portugalskiej grupy Gerium Promoção e Construção Imobiliária S.A, która zajmuje się planowaniem i rozwojem nowych inwestycji, budownictwem oraz turystyką. Powiązana z takimi partnerami finansowymi jak Caixa Geral de Depositos, Banco Esprito Santo oraz Millenium bcp, grupa Gerium znana jest z nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań. W skład grupy obok Gerium Polska Development Sp. z o.o. wchodzą spółki Fundo Imobiliario 2010, Gabinete Technico de Architektura/Engenharia Lda, Estudos e Projectos de Engenharia Civi oraz Algarvia Imobiliaria e Turismo.
 
Nowoczensne projekty domĂłw